ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562
   
 
   

          อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 20(3) ข้อ 21 วรรค 2 และวรรค 3

          องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณราได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้

          สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 1-15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 กำหนด 15 วัน

          สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 กำหนด 15 วัน

          สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 กำหนด 15 วัน

          สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1-15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 กำหนด 15 วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562