ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในอ่าว หมู่ที่ 1
   
 
   

                                       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง

                    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายในอ่าว  หมู่ที่  1 

-------------------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายในอ่าว  หมู่ที่  1  ตำบลถ้ำพรรณรา  อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  160.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  ตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  640.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด  ตามสัญญาจ้างเลขที่  CNTR-0019/64   ลงวันที่ 20  ตุลาคม  2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                    บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ในวันที่   9   พฤศจิกายน  2563  และประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพื่อทำการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่  10  พฤศจิกายน   2563  เวลา 10.45 น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป

          จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                         ประกาศ ณ วันที่   9   เดือนพฤศจิกายน     พ.ศ.2563

 

       (นายโสภณ          ผสม)   

                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2563