ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องปราง หมู่ที่ 2
   
 
   

                                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายช่องปราง หมู่ที่  2

-------------------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายช่องปราง  หมู่ที่  2  ตำบลถ้ำพรรณรา  อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  160.00 เมตร หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร ตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด       ตามสัญญาจ้างเลขที่ CNTR-0020/64 ลงวันที่ 22  ตุลาคม 2563      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                    บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ในวันที่  16  พฤศจิกายน  2563  และประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพื่อทำการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่   16  พฤศจิกายน   2563  เวลา 10.45 น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ ณ วันที่   16  เดือนพฤศจิกายน     พ.ศ.2563

 

       (นายโสภณ          ผสม)   

                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563