ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมถนน หมู่ที่ ๑๐
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวณัฐณิชา นาคพันธ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

                        
                        (นายโสภณ  ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563