ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคาากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 9
   
 
   

                                      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

...............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างจ้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 9  โดยทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์  จำนวน 7  ต้น  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด   

วงเงินงบประมาณ                             361,000.-      บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการจ้างครั้งนี้คือ       361,000.-      บาท

                    รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

                              ประกาศ  ณ  วันที่   14   เดือนมกราคม    พ.ศ.2564

 

                        (นายโสภณ      ผสม)

                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม. 2564