ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายวัดมุขธาราม (ปากท่าซอง) หมู่ที่ 8
   
 
   

                                                  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง

                     ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายวัดมุขธาราม (ปากท่าซอง) หมู่ที่  8

-------------------------------------------------------

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา     ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดมุขธาราม (ปากท่าซอง)  หมู่ที่  8 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  20.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  100.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด  ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ CNTR-0061/64  ลงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2564  นั้น 

  บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ในวันที่  18  กุมภาพันธ์   2564  และจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว    ในวันที่  22  กุมภาพันธ์   2564   เวลา  10.45 น.  ณ สถานที่ก่อสร้าง   ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป

       จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                    ประกาศ ณ วันที่   18   เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ.2564

                                                                 (นายโสภณ          ผสม)   

                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564