ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักร่วมมิตร หมู่ที่ 7
   
 
   

                                                  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

...............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยรักร่วมมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำพรรณรา  อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ระยะทาง 435.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  ตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,740.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด

วงเงินงบประมาณ                           1,215,000.-           บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการจ้างครั้งนี้คือ         1,215,000.-                    บาท

                    รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

                              ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ.2564

 

                        (นายโสภณ      ผสม)

                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564