ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูทับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๗-๐๐๑ สายปลายรา-แพรกกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านปลายราเหนือ ตำบลถ้ำพรรณรา ด้วยวิธีปร
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูทับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๗-๐๐๑ สายปลายรา-แพรกกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านปลายราเหนือ ตำบลถ้ำพรรณรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูทับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๗-๐๐๑ สายปลายรา-แพรกกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านปลายราเหนือ ตำบลถ้ำพรรณรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น
               ปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูทับผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๗-๐๐๑ สายปลายรา-แพรกกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านปลายราเหนือ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ธัชณิช จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
   
 
(นายโสภภณ      ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2564