ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง ขยายท่อเมนประประปา หมู่ที่ 3
   
 
   

                                             ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

...............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง  ขยายท่อเมนประประปา  หมู่ที่  3    โดยทำการขุดวางท่อ  PVC  ขนาด  Ø2”  ชั้น  8.5  จากหอถัง  มายังจุดผู้ใช้น้ำ  ระยะ  122.00  เมตร  (จากถังประปาโรงเรียนวัดควนกอ  ถึง  บ้านนายพล  ศรียศ)  รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด   

วงเงินงบประมาณ                     19,000.- บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการจ้างครั้งนี้คือ  18,700.- บาท

                    รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

                              ประกาศ  ณ  วันที่    5   เดือนเมษายน   พ.ศ.2564

 

                        (นายโสภณ      ผสม)

                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2564