ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓
   
 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ขยายท่อเมนประประปา หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุเชษฐ์ รักวงศ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

(นายโสภณ      ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 เมษายน 2564