ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
   
 
   

                                              ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

...............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3   ตำบลถ้ำพรรณรา  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทำการรื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม และขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่  ชั้น 3 ขนาด  1.00x1.00 เมตร จำนวน  16  ท่อน และเทลีนคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  7.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และดาดคอนกรีตหน้าท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด   

วงเงินงบประมาณ                     111,000.- บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการจ้างครั้งนี้คือ  111,000.- บาท

                    รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

                              ประกาศ  ณ  วันที่   7   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2564

 

                        (นายโสภณ      ผสม)

                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2564