ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔,๖ และหมู่ที่ ๘
   
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔,๖ และหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔,๖ และหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โชค มลชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 (นายโสภณ      ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2564