ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
              ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  (สีดำ)  จำนวน ๓ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทรัพย์เพิ่มพูนเซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔


                       (นายโสภณ  ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2564