ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๘-๐๐๐๕
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๘-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๘-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๘-๐๐๐๕ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทรัพย์เพิ่มพูนเซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐.๐๐ บาท (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

                    
                        (นายโสภณ  ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2564