ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องปราง หมู่ที่ 2
   
 
   

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องปราง หมู่ที่ 2

-------------------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายช่องปราง  หมู่ที่  2 ตำบลถ้ำพรรณรา  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง  107.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  ตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  428.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด  ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่  CNTR-0118/64  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                    บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ในวันศุกร์ ที่  16   กรกฎาคม  2564  และประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพื่อทำการตรวจรับงานจ้าง  ในวันจันทร์ ที่  19  มีนาคม   2564  เวลา 10.45 น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ   ณ   วันที่   16    เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.2564

 

       (นายโสภณ          ผสม)   

                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กรกฏาคม 2564