ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ถ้ำพรรณรา (กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา)
   
 
   

                                             ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

...............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ถ้ำพรรณรา (กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา)  โดยดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงาน  พื้นที่ขนาดกว้าง  2.30  เมตร  ยาว  8.00  เมตร  ยกพื้นสูง  0.50  เมตร  รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด

วงเงินงบประมาณ                                   80,000.-          บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการจ้างครั้งนี้คือ          80,000.-          บาท

                        รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

                                    ประกาศ  ณ  วันที่   8   เดือนกันยายน    พ.ศ.2564

 

                                                                        (ลงชื่อ)

                           (นายสุทธิวงศ์     สวัสดิวงศ์)

                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่

                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2564