ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
   
 
   

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง

     ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1

-------------------------------------------------------

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา     ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1  ตำบลถ้ำพรรณรา  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  การปรับปรุงซ่อมแซมหลังท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  7.00  เมตร  ระยะทาง  10  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  70.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ CNTR-0158/64 ลงวันที่  3  กันยายน  2564  นั้น 

  บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ในวันที่  10 กันยายน   2564  และจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว    ในวันที่  13  กันยายน  2564   เวลา  10.45  น.   ณ สถานที่ก่อสร้าง    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป

       จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                        ประกาศ ณ วันที่   10   เดือนกันยายน    พ.ศ.2564

 

 

                                                                        (ลงชื่อ)

                                                                                    (นายสุทธิวงศ์    สวัสดิวงศ์)

                                                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่

                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564