ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕
   
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณัฐพงษ์ สงเคราะห์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๐๐.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

(นายสุทธิวงศ์    สวัสดิวงศ์)
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2564