ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในอ่าว หมู่ที่ ๑
   
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในอ่าว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในอ่าว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในอ่าว หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

(นายสุทธิวงศ์    สวัสดิวงศ์)
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2564