ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
   
 
   

                                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง

            โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

-------------------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  ได้ดำเนินการโครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ซึ่งแยกออกเป็น

-                  ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ถ้ำพรรณรา(หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยดำเนินการก่อสร้างห้องทำงาน  พื้นที่ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  3.50  เมตร  สูง  2.50  เมตร  รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด 

-                  ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ถ้ำพรรณรา (กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา)  โดยดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงาน  พื้นที่ขนาดกว้าง  2.30  เมตร  ยาว  8.00  เมตร  ยกพื้นสูง  0.50  เมตร  รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด  ตามสัญญาจ้างเลขที่  CNTR-0171/64  ลงวันที่  14  กันยายน  2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                        บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ในวันที่  15   ตุลาคม  2564  และประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพื่อทำการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่  18  ตุลาคม   2564  เวลา 10.45 น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป

                       จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                     ประกาศ   ณ   วันที่   15    เดือนตุลาคม   พ.ศ.2564

                                                               (ลงชื่อ)

                                                                            (นายสุทธิวงศ์    สวัสดิวงศ์)   

                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่

                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2564