ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมธ์เลือกตั้ง
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมธ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างป้ายประชาสัมธ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองกราฟฟิก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  

               ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                    (นายสุทธิวงศ์    สวัสดิวงศ์) 

                                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2564