ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์
   
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               การโฆษณาบนป้ายโฆษณาขนาดเล็ก(๘๒.๑๐.๑๕.๐๒ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มังกร อิงค์เจ็ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

(นายสุทธิวงศ์    สวัสดิวงศ์)
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564