ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยุสื่อสาร
   
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุวิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งใหญ่อิเลคทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 

(นายสุทธิวงศ์    สวัสดิวงศ์)
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2564