ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
   
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               การเข้าเล่มติดด้วยกาว(๘๒.๑๒.๑๙.๐๓ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เกมส์ ถ่ายเอกสาร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๖๐.๐๐ บาท (สี่พันหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
   

(นายสุทธิวงศ์    สวัสดิวงศ์)
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มกราคม. 2565