ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒ รายการ

                -  อาหารกล่อง จำนวน ๘๐๐ กล่อง 

                -  อาหารว่าง  จำนวน  ๓,๐๐๐  ชุด 

               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางจุนันท์ฑา มั่นคง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   
   
 
(นายโสภณ ผสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2560