ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาพา-ปลายเส หมู่ที่ 5
   
 
   

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

...............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา มีความประสงค์จะดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านนาพา-ปลายเส หมู่ที่ 5  ตำบลถ้ำพรรณรา  อำเภอถ้ำพรรณรา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด 

วงเงินงบประมาณ                             66,000.-        บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการจ้างครั้งนี้คือ       66,000.-        บาท

                    รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

                              ประกาศ  ณ  วันที่   18  เดือนกันยายน   พ.ศ.๒๕62

      

         (นายโสภณ      ผสม)

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2562