ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วังขรีวัสดุภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๖๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายโสภณ      ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2562