ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
   
 
   

                               ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

...............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  5  ตำบลถ้ำพรรณรา  อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ความยาว  350.00  เมตร  ลึก  0.30  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด         

วงเงินงบประมาณ                             496,000.-      บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการจ้างครั้งนี้คือ       496,000.-      บาท

                    รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

                              ประกาศ  ณ  วันที่   11   เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ.๒๕63

 

         (นายโสภณ      ผสม)

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563