ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกสะตอ หมู่ที่ 9
   
 
   

                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

...............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายโคกสะตอ  หมู่ที่  9  ตำบลถ้ำพรรณรา  อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  156.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  ตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  624.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด

วงเงินงบประมาณ                             435,000.-      บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการจ้างครั้งนี้คือ       435,000.-      บาท

                    รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

                              ประกาศ  ณ  วันที่   11   เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ.๒๕63

 

         (นายโสภณ      ผสม)

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563